17 wrz

Procedury postępowania przy organizacji robót publicznych

Organizacja robót publicznych musi następować zgodnie z określonymi procedurami. Pierwszym etapem organizacji robót publicznych jest złożenie wniosku, przez organizatora. Wniosek o organizację robót publicznych składany jest do publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od daty jego złożenia w urzędzie, z zaznaczeniem, że rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski, które są kompletne i prawidłowo sporządzone. Decyzję czy dany wniosek został zaakceptowany podejmuje dyrektor urzędu. Po wydaniu decyzji pracownik informuję wnioskodawcę o podjętej decyzji, bez względu czy jest pozytywna czy negatywna. Treść takiej informacji zawsze składana jest pisemnie organizatorowi. Pozytywna opinia wniosku powoduje zawarcie z wnioskodawcą umowy. Umowa o zorganizowanie robót publicznych zawierana jest z organizatorem lub wskazanym przez niego pracodawcą.

Czytaj całość

17 wrz

Warunki refundacji dla pracodawców będących beneficjentami pomocy publicznej

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenie społeczne, jest traktowana, jako pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji. Osoby te są określone w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Refundacja jest udzielana zgodnie a przepisami tego rozporządzenia. Pomoc ta, w formie subsydiów płacowych, na rekrutacje pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana pod warunkiem, że utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy, oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji, odnosi się to w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. Maksymalna wartość pomocy, w kwocie brutto, na rekrutację pracowników nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Refundacja kosztów wynagrodzenia

Czytaj całość

06 sie

Osoby uprawnione do zatrudnienia w ramach robót publicznych

Osoby, zarówno organizator robót publicznych, jak i osoba przystępująca do robót musi spełniać określone warunki. Wszystko to jest określone przez odpowiednie ustawy. W przypadku organizatora lub pracodawcy, który nie jest beneficjentem pomocy publicznej do zatrudnienia w ramach robót publicznych mogą być skierowane osoby, wskazywane w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. W myśl tego artykułu są to osoby bezrobotne: długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, powyżej 50 roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,samotnie wychowującymi, co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,bądź osoby niepełnosprawne. Sytuacja w przypadku organizatora lub pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 44 oraz z 2008 r. nr 93, poz. 585).

Czytaj całość

06 sie

Przyczyny powstania robót publicznych – bezrobocie

Rynek pracy to integralna część gospodarki rynkowej. Restrykcyjna polityka finansowa państwa oraz załamanie się rynków mogą doprowadzić do ogromnego spadku produkcji i redukcji zatrudnienia. W rezultacie tego pojawia się bardzo poważny problem, jakim jest bezrobocie. Ogólnie bezrobocie można zdefiniować, jako zjawisko, które polega na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do podjęcia pracy odpowiadającej typowym warunkom występującym w gospodarce, pozostaje bez pracy mimo podjętych poszukiwań. A zatem bezrobocie jest to występowanie grupy pracowników zdolnych do pracy oraz gotowych do jej podjęcia, lecz nieznajdujących możliwości korzystnego zatrudnienia Do określenia przyczyny bezrobocia istotne znaczenie ma identyfikacja dominujących typów bezrobocia. Każdy rodzaj bezrobocia spowodowany jest działaniem odmiennych czynników i w związku z tym wymagają zastosowania zróżnicowanych środków polityki gospodarczej. Ze względu na przyczyny wywołujące bezrobocie możemy wyróżnić bezrobocie frykcyjne i strukturalne,

Czytaj całość

23 maj

Korzyści z przyjęcia pracownika na roboty publiczne

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu osoby bezrobotnej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorządy terytorialne, administrację rządową, a także instytucje użyteczności publicznej. Organizowane są one w ramach zadań realizowanych przez gminy powiaty dane regiony inwestycji infrastrukturalnych, jednocześnie pełniąc zadania związane z opieką społeczną i obsługa bezrobotnych. Warto pamiętać, że roboty publiczne są formą pomocy zarówno dla osób bezrobotnych, ale jednocześnie dla pracodawców.

Czytaj całość

27 sty

Formy walki z bezrobociem

Przekształcenia z początku lat 90 doprowadziły do recesji w wielu dziedzinach gospodarki. Przedsiębiorstwa państwowe masowo zaczęły ogłaszać upadłość. W efekcie ich likwidacji wielu pracowników posiadających bardzo często jednostronne przygotowanie zawodowe pozostało bez pracy.  Obecna struktura bezrobocia wskazuje na ogromne trudności w znalezieniu powtórnego zatrudnienia przez te osoby. Wprowadzona,  zatem kilka sposobów do walki z bezrobociem.  Istotnym elementem aktywizacji osób o niskich kwalifikacjach są szkolenia organizowane przez urzędy pracy, ich zadanie polega podniesieniu kwalifikacji lub przekwalifikowania osób bezrobotnych, aby mogły skuteczniej funkcjonować na lokalnym rynku pracy.   Kolejna forma zwalczania bezrobocia to aktywizacja zawodowa absolwentów. Młodzi ludzie często przegrywają w konkurencji z osobami,  które oprócz wykształcenia posiadają również doświadczenie zawodowe. Pracodawcy w dzisiejszych czasach nie są skłonni do zatrudniania nowych niedoświadczonych pracowników.

Czytaj całość

18 sty

Umowa na roboty publiczne

Aby możliwe było zorganizowanie robót publicznych przez gminę, konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy w tej sprawie ze starostą. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych składany jest przez pracodawcę do wybranego powiatowego urzędu pracy. Dodatkowo również wniosek taki powinna złożyć również gmina, w której prace się odbędą. Starosta w przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku powinien powiadomić o jego rozpatrzeniu i podjętej decyzji w sprawie prac interwencyjnych i robót publicznych.  Po pozytywnym rozpatrzeniu starosta zawiera z pracodawcą organizującym roboty publiczne umowę, w której określone są w szczególności liczba bezrobotnych, oraz okres, na jaki zostają oni zatrudnieni.  W umowie takiej muszą być rodzaje i miejsce wykonywanych prac, określając tym samym niezbędne kwalifikacje zatrudnianej osoby. Umowa bardzo dokładnie określa terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj całość

18 sty

Sposoby korzystania gmin z robót publicznych

Roboty publiczne i liczne różne prace społecznie są użyteczną alternatywą dla innych instrumentów rynku pracy i stanowią niezbędne narzędzie uzupełnienia w aktywizacji osób bezrobotnych, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotni w Poznaniu w ramach robót publicznych pracują w wielu instytucjach w gminie. Na ich pracy korzystają zarówno urzędy miasta i gmin z terenu powiatu poznańskiego, jak i Urząd Miasta Poznania i jednostki mu podległe, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń lub Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych oraz organizacje pozarządowe, np. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”. Prace, jakie wykonują najczęściej są związane z pracami budowlanymi, remontowymi oraz porządkowaniem na terenach zielonych i różne prace pomocnicze,  dotyczy to również opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w ośrodkach pomocy społecznej.

Czytaj całość

09 sty

Organizacja robót publicznych przez gminy

W celu zorganizowania robót publicznych dana gmina musi zawrzeć odpowiednią umowę w tej sprawie ze starostą. Tylko wtedy może ona liczyć na środki z Funduszu Pracy, na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Dany pracodawca, który zapewnia pracę i ponosi w związku z tym koszty na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki związane z organizacją pracy, otrzymuje ze środków Funduszu Pracy z powiatowego urzędu pracy refundację kosztów związanych z wynagrodzeniem. Na dzień dzisiejszy taka refundacja wraz ze składkami ZUS wynosi 1881 zł.  Roboty publiczne w gminach odbywają się na podstawie umowy pomiędzy starostą a organizatorem robót, którym może być gmina, bądź wskazany przez nią c, w której będą wykonywane dane roboty publiczne.

Czytaj całość

09 sty

Co to są roboty publiczne ?

Roboty publiczne to forma zatrudnienia osoby bezrobotnej do wykonania prac zlecanych przez samorządy terytorialne, administrację publiczną bądź instytucje użyteczności publicznej. Organizować je mogą gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.  Najczęściej spotykanym przykładem prac interwencyjnych polega na zatrudnianiu bezrobotnych do prac związanych z budową infrastruktury w danym państwie (np. budowa autostrady).   W naszym kraju dotyczą one jedynie osób, które zostały dotknięte bezrobociem w ostatnich 12 miesiącach.

Czytaj całość